Automation är det mer än maskinbetjäning?

Vad automation innebär beror helt och hållet på sammanhanget och vem man frågar. Inom den producerande industrin betyder automation och automatisering oftast att man infört någon form av materialhantering. Det kan vara transportsystem eller maskinbetjäning med hjälp av en robot. För någon är det den första CNC-maskinen som är den första automationen. 

Oavsett vad som gjorts är anledningen till att man infört någon form av automation sällan densamma inom alla industrier. Några har automatiserat för att skapa ökad säkerhet, andra har gjort det för att öka kvaliteten ytterligare och andra har skaffat sig utrustning som minskar den fysiska belastningen på människan. Det finns naturligtvis fler anledningar till att automatisera. Oavsett vilken anledning som ligger till grund för ett beslut om automatisering så blir det alltid flera resultat som kan motivera investeringen. Bättre arbetsmiljö och ökad lönsamhet kommer som regel av att materialhantering automatiseras. 

Finns det då andra områden som kan automatiseras men som ännu inte blivit automatiserade? Självklart är det så. Ett område som många producerande företag har förbisett är automatiserad hantering av produktionsdata.

I alla producerande industrier hanteras stora mängder data semiautomatiskt. Ett exempel är all information som sammanställs för att inställning av en bearbetningsmaskin ska ske på rätt sätt, vanligen kallas de för ställinstruktioner.  I många företag är det instruktioner som skrivs manuellt, i något tillgängligt program som tex MS Word även om det inte är det mest lämpade programmet för ändamålet. Onekligen är MS Word ett utmärkt program för att skriva texter som denna men inte optimalt när det till exempel ska föras in uppgifter om hur verktyg i en CNC-maskin ska se ut och på vilken plats de ska sitta i maskinen. Det här är en process som väldigt enkelt kan automatiseras med hjälp av ett väl fungerande CAM-system.


I industrier med CNC-maskiner tillhör CNC-programmen de mest betydelsefulla och värdefulla data som företaget hanterar, något som kan tyckas vara värt att hantera på säkrast möjliga sätt. Här brister det tyvärr fortfarande hos många företag. I de sämsta miljöerna sker programmering av maskinerna helt manuellt direkt i styrsystemet på maskinen, vilket är ett förfarande som är såväl osäkert som kostsamt då CNC-maskinen inte är den optimala platsen för programmering. 

I en väl fungerande verkstad som arbetar med legotillverkning, till exempel AB Svarv&Fräs, kan det se ut så här.

En förfrågan om att tillverka en detalj inkommer med tillhörande underlag. I de fall underlaget innehåller en CAD-modell av den detalj som ska tillverkas kan ”offertavdelningen” hos AB Svarv&Fräs analysera CAD-modellen i exempelvis WORKXPLORE från Hexagon. I nästa steg kopplar ”offertavdelningen” in den produktionstekniska avdelningen och låter dem skapa en beredning i till exempel EDGECAM för att på så sätt få fram bearbetningstiden, vilket säkerställer att AB Svar&Fräs kan leverera en realistisk offert.

När en beställning för tillverkning inkommer lämnar ”offertavdelningen” CAD-modellen till avdelningen för produktionsteknik, som i EDGECAM skapar en korrekt bearbetnings-process. I de fall det krävs en ny fixtur för fastspänning av detaljen kan denna fixtur med fördel skapas i DESIGNER. När produktionsteknikern är klar med beredningen genereras CNC-programmet av postprocessorn i EDGECAM. 

Detta CNC-program kan därefter verifieras och optimeras i NCSIMUL med hjälp av en digital tvilling, det vill säga en exakt kopia av CNC-maskinen. Efter optimering och verifiering skickas CNC-programmet elektroniskt till CNC-maskinen.

I situationer som detta exempel beskriver är det inte helt ovanligt att beställaren kommer med ändringar ”i sista stund”. Dessa ändringar är ofta besvärliga att hantera manuellt. Hos AB Svarv&Fräs tar man enkelt hand om dessa ändringar genom att låta beställaren skicka en uppdaterad CAD-modell till produktionsteknikern som automatiskt uppdaterar CNC-programmet med hjälp av EDGECAM och använder NCSIMUL för automatisk optimering och verifiering av det uppdaterade CNC-programmet. Det nya programmet skickas därefter till CNC-maskinen.

Jag tror ni är med på att automation inte bara handlar om materialhantering utan begreppet inkluderar även annan hantering som till exempel produktionsdata till CNC-maskiner. Beskrivningen ovan är ett litet exempel på en process som kan och borde vara automatisk, men hos de flesta företag är det en manuell eller i bästa fall semiautomatisk process.


Hur hanterar ni er produktionsdata? Vi är beredda att hjälpa dig!

Vi vill bli fler
Ansök nu